ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
 

 
RDSE-SU ทำอะไร?
 วิจัยเฉพาะทางที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยลัยศิลปากร
   
ให้บริการวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม
   
นำองค์ความรู้ไปพัฒนาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและสังคม
   
 

 
โครงการที่กำลังดำเนินการ
•ด้านอนุรักษ์พลังงาน
 
โครงการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานตามมิติศาสนาอิสลาม ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
โครงการอนุรักษ์พลังงานในกลุ่มโรงงานน้ำแข็ง
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้พลังงานทดแทนในอุตสาหกรรมแปรรูปข้าว
 

 
•ด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
 
โครงการต้นแบบระบบกรองน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล) จังหวัดนครราชสีมา
การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2
โครงการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการลดต้นทุนด้านพลังงานในอุตสาหกรรมข้าวต้นน้ำของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน2
โครงการส่งเสริมการใช้เตาสองกะทะ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งโครงข่ายก๊าซชีวภาพเพื่อการหุงต้มในชุมชน
โครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กู้ภัยแล้ง (กลุ่ม2)
โครงการศึกษาและสร้างแบบจำลองชุมชนไฟฟ้าแบบสังคมไทย
 
 
RDSE-SU Channel
 
ข่าวสาร-กิจกรรม
   
  โครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติ เพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2  
 
 
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter