ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมอย่างยั่งยืน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
โครงการ >> การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2
     
   

        แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) กระทรวงพลังงานได้ ดำเนินการโดยยึดหลัก ด้านความมั่นคงทางพลังงาน ที่ต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย ด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต้องลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยแนวทางการจัดทำแผน PDP 2015 ด้านนโยบายการกระจายเชื้อเพลิงนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งและคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ประชาชนและabseาคธุรกิจสามารถยอมรับได้ และจากเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความสำคัญของการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น การพัฒนาพลังงานในปัจจุบันจึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ จนเป็นกลไกหนึ่งที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจของประชาชนต่อการพัฒนาและการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานของประเทศโดยการขับเคลื่อนนโยบายการจัดหาและพัฒนาพลังงานของประเทศชาติต่อไป ซึ่งกระทรวงพลังงานได้ปรับปรุง แผน PDP 2015 และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้เห็นชอบแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 หรือ PDP 2018 แล้ว

      กระทรวงพลังงาน โดยกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน ได้ดำเนินโครงการ “การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “EN-Camp”” ในปีงบประมาณ 2560 โดยดำเนินงานในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท ยโสธร อุบลราชธานี ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับการร่วมมืออย่างดียิ่งจากabseาคส่วนต่างๆ ในระดับจังหวัด ก่อเกิดผลสัมฤทธิ์ของผลลัพธ์ของโครงการฯ เป็นอย่างสูง อันได้แก่ การประสบผลสำเร็จด้านความร่วมมือและการให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการฯ ในระดับจังหวัด ซึ่งมีทั้งการตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือกนักเรียน และจัดประชุมมากกว่า 2 ครั้ง เพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวนจังหวัดละ 100 คน นักเรียนและคณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงานที่ให้ความสนใจอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงเวลาทดลองการผลิตไฟฟ้าและเรียนรู้พลังงาน ผ่านการเล่นเกมส์ อีกทั้งเมื่อทำการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนพลังงาน   En-Camp พบว่ามีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (ระดับความพึงพอใจเท่ากับ 4.05 จากคะแนนเต็ม 5) และจากการสรุปบทเรียนของแต่ละจังหวัด บทสรุปที่ออกมาต่างมีความต้องการให้โครงการนี้ดำเนินต่อเนื่องทุกปี

          ดังนั้น กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน จึงให้ความสำคัญและเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกให้เยาวชนอย่างต่อเนื่อง   โดยจะดำเนินการสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์เดิม คือ จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท อุบลราชธานี ยโสธร ชลบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช และขยายผลสำเร็จสู่จังหวัดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน ปี พ.ศ. 2561 - 2564  เพิ่มเติมอีก 10 จังหวัด ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความประสงค์ที่จะจัดทำโครงการการสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์     EN-Camp ปีที่ 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนให้เข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าฐานและพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 – 2580 (PDP 2018)

     
    รายงานความคืบหน้าโครงการ...
     
   

   
 
 
 
 
ชั้น 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคถาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์: 0 3425 7218
เว็บไซต์: http://www.rdse-su.com
Copyright © 2016 RDSE-SU, All rights reserved.
SAE on Facebook SAE 's Youtube Channel SAE @instagram SAE @twitter